0Item(s)

אין לך פריטים בסל הקניות.

Product was successfully added to your shopping cart.

תקנון האתר

א. כללי

1. אתר האינטרנט Partyinabox.co.il (להלן: "האתר" ו/או "Partyinabox") מופעל ע"י חברת Party in a Box (להלן: "החברה").

2. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרים למסיבות ואירועים והינו בבעלות החברה ומנוהל על ידה.

3. בכל מקום בתקנון זה שיש שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

4. שימוש באתר, הצטרפות למועדון האתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה ע"י האתר, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר או להצטרף למועדון הלקוחות.

5. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש מכל סוג שיעשה על ידי הלקוח באתר, ומהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוח לאתר. אי לכך, הלקוח נדרש לקרוא הוראות התקנון במלואן ובעיון.

6. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של party in a box ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

8. שאלות לגבי האתר, המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל שאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו באמצעות האתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני ו/או בטלפון. האתר יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליו בתוך 72 שעות.

9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

10. המונחים 'Partyinabox' או 'לנו' או 'אנו' מתייחסים לבעלים של האתר, המונחים 'אתה' או 'אתם' מתייחסים למשתמשים או לצופים באתר האינטרנט שלנו.

 

ב. הליך הרכישה

 

1. המוצרים המוצעים לרכישה באתר מיובאים לארץ, בין היתר ביבוא מקביל, ע"י party in a box. כך, מאפשרת party in a box ללקוחותיה לרכוש באמצעות האתר מוצרים של מיטב החברות והמותגים הפועלים בארץ ובעולם, באופן נגיש, נח, קל ובמחיר אטרקטיבי ומבלי להתפשר על איכות המוצר ו/או השירות.

2. המחירים המוצגים באתר זה כוללים מע"מ בשיעור עדכני ומתאים. שיעור המע"מ הסטנדרטי כיום הוא 17%. כל התשלומים מבוצעים בש"ח (שקל חדש). אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מחיר של פריט כלשהו או להסיר פריט העומד למכירה בכל עת, גם אם קיימת הזמנה לפריט.

3. לרכישת מוצר באמצעות האתר, יש לבחור את המוצר ולמלא פרטים כגון שם, מס' ת.ז., כתובת, דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה.

4. לרכישת מוצר באמצעות הטלפון, יש להתקשר למספר הטלפון המצוין באתר ולמסור את הפרטים הנדרשים: שם קונה, כתובת למשלוח, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. נציג האתר יאשר את הימצאותו של הפריט במלאי ואפשרות הלקוח להזמינו.

5. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר, אשר חלקם מוזכרים בסע' ג' ו/או ד', יחשב לביצוע הזמנה ע"י הלקוח. עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח. חיוב הלקוח עבור המוצר, יתבצע דרך כרטיס האשראי, לאחר ההזמנה.

6. אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, והכל בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי.

7. למען הסר ספק, משלוח הדואר האלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר. רק הרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

8. במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תתבטל ההזמנה באופן אוטומטי וללא צורך בהודעה נוספת ומבלי לחייב את Party in a Box בשום אופן.

9. לתשומת ליבו של הלקוח - הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

10. לתשומת ליבו של הלקוח - המוצרים השונים המוצעים באתר מצויים ומוחזקים בכל עת במלאי, וכל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספק של המוצר המוצע למכירה.

11. עם זאת, יובהר כי Party in a Box עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם.

12. ואולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת Party in a Box מוצר שנרכש באתר לא היה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, Party in a Box תהא רשאית להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותתקבל הצעתה, יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. היה והלקוח אינו מעוניין במוצר החלופי, הוא יהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל ההזמנה ו- Party in a Box תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הלקוח או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם, למעט בגין קבלת מוצר חלופי או ביטול עסקה כאמור. ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי Party in a Box בגין היעדר מלאי כאמור, לרבות בגין רכישה או זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו''ב.

13. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין ההוראות הכלליות הנוגעות למכירות לבין הוראות ספציפיות שנקבעו להלן בתקנון ביחס לסוג מסוים של מכירה, יגברו ההוראות הספציפיות הנוגעות לאותה המכירה.

14. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות אשר בוצעו.

 

ג. אספקה והובלת מוצרים

 

1. האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה, תוך המועד הקבוע בדף המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

2. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאי האתר לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

3. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות, השבתות, עומסים הנוצרים בחברת השליחויות עקב אירועי מכירות אונליין תקופתיים וכיוצ"ב.

4. התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.

5. זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

6. בזמן אספקת המוצר, רשאי האתר ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

7. בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לאתר על חשבונו. במקרה זה הלקוח יחויב בדמי המשלוח ובדמי ביטול העסקה כחוק.

8. במקרה של סירוב לקבל את החבילה מדי השליח לאחר שזו זה מכבר נשלחה, יקבל הלקוח את כספו חזרה בניכוי דמי משלוח כפולים (עלות שילוח החבילה והחזרתה אלינו).

9. אין החברה אחראית על חבילה שלא נמסרה ללקוח באופן אישי, באמצעות אישור שנתן הלקוח לשליח חברת השליחויות להניחה במקום כלשהו או למסור אותה לאחר.

10. לא יינתן החזר כספי על מוצרים בפורמט של קבצים להורדה (דוגמת בינגו, חפש את המטמון ועוד).

 

ד. כשרות להשתמש באתר

 

ד1. לקוח רשאי לבצע הזמנות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

1. הלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יצורף אישור האפוטרופוס בכתב.

2. הלקוח הנו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

3. הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו"ל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

4. הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

ד2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה האתר, רשאי למנוע מלקוח מלבצע הזמנה באתר אם:

1. הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

2. הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון;

3. הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;

4. הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מהמעצבים ו/או מי מצד ג' כלשהו.

5. אם כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

6. בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לצד ג'.

 

ה. סודיות המידע

 

1. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

2. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

ו. ביטול הזמנה

 

1. לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

2. ביטול הזמנה או חלקים ממנה יעשה מיום ביצוע ההזמנה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;

3. ביטול הזמנה יעשה באמצעות הטלפון בלבד.

4. בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא יחויב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. ביטול עסקה (או חלקים ממנה) שבוצעה באמצעות כרטיס אמריקן אקספרס, יחוייב בעמלה נוספת בגובה 4 ש"ח, הנגבית ע"י חברת אמריקן אקספרס בכל זיכוי.

5. ביטול ההזמנה ע"י הלקוח כפוף לכך שהלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

6. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שנעשה בהם שימוש מכל סוג שהוא, אלא באישור מראש של האתר.

7. לא ניתן לבטל, להחזיר או להחליף מוצרי מזון, מוצרים עונתיים, מוצרי סייל וחגים.

8. לא ניתן לבטל הזמנה ו/או לקבל החזר כספי בגין תמונות אכילות, דפי טרנספר ו/או כל מוצר מודפס דומה בהתאמה אישית.

9. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.

10. במקרה של בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר כבר נשלח, יקבל הלקוח את כספו חזרה בניכוי דמי משלוח כפולים (עלות שילוח החבילה והחזרתה אלינו). דמי המשלוח ינוכו אף אם הלקוח היה זכאי למשלוח חינם לאור כמות המוצרים שהזמין או לאור קניה מעל 249 ש"ח.

11. האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה, במקרים הבאים: אם נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי; במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג' כלשהו; כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה;

12. ביטול המכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.

13. במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך.

14. בביטול הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

15. לקוח רשאי להחזיר או להחליף מוצרים עד 14 יום מיום אספקת ההזמנה.

16. החזרת מוצרים הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח. הלקוח רשאי להשתמש בשירות השליחים של האתר בעלות של 52 ש"ח ובתיאום מראש עם נציגי שירות הלקוחות של האתר.

 

ז. חבות

 

1. מאמצים רבים מושקעים בקיום פעילות האתר ללא תקלות. עם זאת, Party in a Box לא תהא אחראית ולא תישא בחבות כלשהי במקרה שהאתר לא יהיה תפעולי זמנית עקב בעיות טכניות שאינן בשליטתנו.

2. Party in a Box לא תישא בכל דרך שהיא בחבות לכל נזק או הפסד הנובע במישרין או בעקיפין מעיכוב באספקת הטובין או ממניעתה או מכל סיבה אחרת שמעבר לשליטתנו, לרבות פעולותיהם של צדדים שלישיים כלשהם. זאת ועוד, אנו לא נישא בחבות בכל מקרה שהוא להפסד או לנזק כלשהו, לרבות, אך לא רק, הפסד או נזק עקיף או תוצאתי, או הפסד או נזק מכל סוג שהוא, בין אם כתוצאה מהפסד נתונים, מהפסד רווחים או מהפסד הכנסות, בקשר לשימוש באתר זה.

ח. בטיחות וגהות

מובהר כי החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא לכל נזק שייגרם למשתמשים במוצרים הנמכרים באתר זה, אשר יעשו במוצרים שימוש העומד בניגוד להוראות כל דין ו/או בניגוד להתוויות ו/או אזהרות ו/או הוראות שימוש הקבועות בכל דין ו/או המפורטות על גבי המוצרים עצמם.

 

ט. זכויות יוצרים

 

1. כל התוכן המילולי וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, אייקונים, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.

2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים, המאמרים מבלוג הרעיונות וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

4. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

5. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ"י החוק.

6. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן(

7. השם " Party in a Box" וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

8. ככל שיש סמני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

 

י. תנאים נוספים

 

1. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

2. טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את האתר.

3. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. מובהר ומוסכם כי החברה תעשה את מיטב יכולתה כדי להציג בפני הלקוחות תמונות מדויקות ככל האפשר.

4. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או הקשורה אליהן.

5. התמונות באתר זה עשויות להראות מוצרים שאין אנו מוכרים והמשמשים רק כאבזרים בצילום. חלק מהתמונות עשויות לשמש לצורכי המחשה בלבד.

6. שימושכם במידע או בחומרים כלשהם באתר זה נעשה באחריותכם הבלעדית, ואנו לא נישא בחבות כלשהי בגינה. באחריותכם הבלעדית לוודא כי מוצרים, שירותים או מידע הזמינים באמצעות אתר זה עומדים בדרישותיכם הספציפיות.

7. מעת לעת עשוי אתר זה לכלול גם קישורים לאתרים אחרים. קישורים אלה מספקים מידע נוסף ומובאים לנוחיותכם. הכללתם, אין משמעותה שאנו תומכים באותם אתרים. אין אנו אחראים כלל לתכנים של האתרים המקושרים.

8. אין החברה אחראית לתכנים המפורסמים באתרים אחרים להם קיימים קישורים לאתר. יחד עם זאת החברה אינה מתחייבת כי הקישורית (LINK) לגבי כל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.

9. אתר זה משתמש בקובצי cookie לצורך ניטור העדפות גלישה ואחסון פרטי גלישה במטרה לאפשר לכם להשתמש בעגלת הקניות שלנו ולחזור אליה לאחר יציאה מהאתר.

10. הספקים יהיו אחראים כלפי הקונה באחריות מלאה ומוחלטת בגין כל תאונה, חבלה, או נזק איזשהו, בלי יוצא מן הכלל שיגרמו לקונה באתר ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש בשל מעשה או מחדל של המעצב ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו, בקשר ובכל הנובע מייצור, אספקה, התקנה והרכבה של המוצר ו/או ממעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו כאמור לעיל.

11. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי הספקים והמוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו לאתר- ע"י הספקים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה שלהם.

12. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

13. האתר לא יהיה אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הרוכש ועל חשבונו.

14. אין בהצגת הספקים והמוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י האתר.

15. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.

 

יא. מועדון לקוחות

 

תוכנית מועדון לקוחות Party in a box (להלן:"התוכנית" ו"Party in a box" בהתאמה) מיועדת ללקוחות Party in a box המעוניינים להיות חברים בתוכנית, בכפוף להוראות תקנון זה (להלן: "התקנון").

תוכנית מועדון לקוחות תקפה בחנות אתר Party in a Box, שכתובתה https://www.partyinabox.co.il (להלן: "חנות Party in a Box")

  1. רישום לאתר

1.1.  הרישום לאתר הוא לשימוש אישי ובלעדי של הלקוח הרשום.

1.2.  לקוח המבקש להירשם לאתר כמנוי, כחלק מתהליך הרישום, יידרש לבחור סיסמא וכתובת האימייל שלו. לאחר רישום ייחשב הגולש ללקוח באתר ולחבר במועדון הלקוחות של האתר.

1.3.  האתר שומר לעצמו את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניו בלבד.

1.4.  החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס שעשוי לכלול את הפרטים המפורטים להלן, כולם או חלקם: שם מלא, מין, מצב משפחתי, תאריך לידה, מספר תעודת זהות, טלפון נייד, טלפון נוסף, דואר אלקטרוני, כתובת מלאה לצורך משלוח הטבות, מספר ילדים (כולל גילאים), תאריך וכיוצא באלה. פרטי חבר המועדון יישמרו במדיה מגנטית על פי החלטת האתר מעת לעת.

1.5.  במסגרת הרישום לאתר יהיה על הלקוח להכניס פרטים שונים כמצוין לעיל, ומסירתם הינה תנאי לרישום לאתר ולהשתתפות בחלק מהמבצעים וההטבות באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק. חובה למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן. האתר שומר על זכותו לפעול לפי שיקול דעתו הבלעדי במקרה של הפרת התחייבות זו, לרבות בדרך של ביטול חד- צדדי של רישום הלקוח או הגבלתו.

1.6.  ויודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לאתר.

1.7.  לקוח שנרשם לאתר אחראי לעדכן את האתר בכל שינוי שיחול בפרטיו האישיים כפי שפורטו בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרונית שלו. האתר לא יהא אחראי לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם האתר בגין אי עדכון הפרטים כאמור.

1.8.  לקוח שאישר בעת מילוי "טופס פרטים אישיים" לקבל מהאתר מידע על מבצעים, הטבות, אירועים וחדשות בדואר אלקטרוני, ייכנס למאגר הלקוחות של החברה ויקבל ממנה דואר אלקטרוני ומסרונים מעת לעת. אישור הלקוח לפי סעיף זה יהווה הסכמה לקבלת מידע פרסומי ושיווקי מהחברה כאמור, לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב- 1982. אישור זה יהיה בתוקף עד למועד ביטולו על ידי הלקוח, בהודעה מפורשת לאתר.

1.9.  יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של האתר, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה חלוטה לאמור בהן.

1.10.  בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור הלקוח כמפורט לעיל, יישארו בידיה של האתר ו/או מי מטעמו. האתר לא יעשה בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר עם חברי המועדון, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק שיבוצעו על ידי האתר ו/או מי מטעמו. האתר לא תתיר לכל צד ג' שימוש בפרטים אלו.

1.11.  יובהר כי כל מידע אודות חבר מועדון שיצטבר בקשר להיותו חבר במועדון יחשב לקניינה של האתר, והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

1.12.  כל חבר מועדון  רשאי לדרוש מהאתר, בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של האתר ו/או לא יימסר לאדם והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע. בנוסף, רשאי החבר לדרוש מהאתר, בכתב, להסיר עצמו מרשימות הדיוור של המועדון, והכל בהתאם לדרישות הדין החל.

  1. מועדון הלקוחות של האתר:

2.1.  כל גולש אשר השלים את הליך ה"רישום לאתר", יירשם באופן אוטומטי למועדון הלקוחות של האתר ויהיה זכאי להטבות כדלהלן.

2.2.  לקוח אשר אינו מעוניין להיות חלק ממועדון הלקוחות של האתר יתבקש לפנות לאתר באמצעות דואל אלקטרוני לצורך הסרתו ממועדון הלקוחות.

2.3.  תקופת החברות במועדון – החברות במועדון אינה תחומה בזמן.

2.4.  הזכות למימוש הטבות המועדון מותנה בסוג ההטבה ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה וכן בתנאים אשר יפורסמו על ידי האתר מעת לעת.

2.5.  האתר שומר לעצמו את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש של 30 יום שתפורסם בדרך שתקבע. הפסקת פעילות המועדון ביוזמת האתר תאפשר לחבר לממש את הנקודות ו/או הטבות שצבר כאמור בתקנון זה לתקופה של חודש מיום ההודעה.

2.6.  האתר יהא רשאי לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ועשה שימוש שלא כדין באתר ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק.

2.7.  המועדון מקנה הטבות באתר https://www.partyinabox.co.il בלבד.

  1. כללים לצבירת ומימוש "נקודות" והטבות נוספות לחברי המועדון

3.1.  סכום נקודות לצבירה בגין רכישת מוצרים בחנות מופיע עבור כל מוצר בדף המוצר (ליד מחיר המוצר), כל 10 אגורות ממחיר המוצר שווה 1 נקודות חבר מועדון, לדוגמא מוצר בעלות 9.90 ₪ מקנה 99 נקודות, כמות הנקודות המופיעה בדף המוצר היא הקובעת, יתכן ובמקרים מסוימים חישוב הנקודות יהיה מעוגל כלפי מטה, יתכן שבמוצרים מסוימים יתקבלו כפל נקודות וכדומה.

3.2.  שווי הנקודות מחושב כדלקמן, כל 1 נקודות שווה 0.005 ש"ח, לדוגמא רכישת מוצרים ב100 ₪ מקנה 1000 נקודות, 1000 נקודות שווים 5 ₪, בסכ"ה יקבל הלקוח זיכוי בגובה 5% מסכום קנייתו (להלן: "הזיכוי"). הזיכוי יהיה ניתן לניצול בקניה הבאה.

3.3.  הזיכוי יצטבר בחשבון הלקוח בחנות ויהיה ניתן לממשו (לרכוש מוצרים תמורתו) על מגוון מוצרי האתר. האתר יהא רשאי לשנות מעת לעת וללא הודעה מראש, את מגוון המוצרים שניתנים למימוש בגין הזיכוי האמור. הודעה על שינוי המגוון תתפרסם באתר.

3.4.  מימוש הזיכוי (בקניה הבאה) יכול להתבצע רק החל ממחרת היום בו הקנייה שבגינה ניתן הזיכוי חויבה. לא יינתן זיכוי על קניה שבוצעה באתר ותמורתה לא שולמה, שימוש בנקודות הזיכוי יתאפשר במעמד הקניה בסל הקניות או בקופה ושווי הנקודות יחושב כהנחה.

3.5.  שימוש בנקודות יתאפשר עד ל 30% מסכום הקניה.

3.6.  זיכוי נקודות שנצבר בעקבות כל פעולה כלשהי שלא נוצל במשך 18 חודשים יבוטל ולא יהיה ניתן לעשות בו שימוש.

3.7.  סכום הזיכוי, לרבות הזיכוי הנצבר, יהיה הסכום הרשום במחשבי הנהלת האתר.

3.8. צבירת נקודות על שיתוף בפייסבוק בדף מוצר ניתנת רק פעם אחת ביום.

3.9. צבירת נקודות ע"י שיתוף לינק ברשתות החברתיות או שלח הזמנה לחבר ניתנת ללקוחות החנות בלבד.

3.10. שיתוף לינק ברשתות החברתיות בחשבון הלקוח אשר הוביל לקניה מעל 200 ש"ח בחנות  מזכה את המשתף ב 3000 נקודות.

3.11. שליחת הזמנה לאימייל של חבר תזכה את החבר ב 3000 נקודות בקניה מעל 200 ש"ח בחנות, שולח ההזמנה מקבל גם 3000 נקודות. 

3.12 שליחת הזמנה לאימייל של חבר אפשרית רק פעם אחת, במידה ונשלחה בעבר הזמנה לאימייל מסויים ע"י לקוח אחר, לא תתאפשר שליחה נוספת ע"י לקוח נוסף לאימייל זה.

  1.  

4.1.  האתר רשאי לערוך מבצעים והטבות ייחודיים במסגרת המועדון אשר יהיו תקפים אך ורק לחברי המועדון.

4.2.  החברות במועדון לא תקנה לחבריה זכות ליהנות מכפל מבצעים. למען הסר ספק יובהר, חברי המועדון לא יורשו לצבור ו/או לממש את הזיכוי ו/או לממש הטבות נוספות ו/או ליהנות ממבצעי מועדון במקביל ובמצטבר למבצעי האתר ולמבצעי מועדון מקבילים, ככל שיהיו באותה העת, אלא על פי שיקול דעתה הבלעדי של האתר.

4.3.  במידה והחבר ניצל זיכוי או הטבות בסכום העולה על המגיע לו בשל תקלה או שיבוש טכני, רשאי האתר לדרוש מהחבר החזר כספי בגובה כל סכום שנוצל בטעות, על מנת לכסות את הגירעון בצבירת הזיכוי בחשבון חבר המועדון.

4.4.  במידה וחבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שרכש באתר, יקוזז הזיכוי המגיע לו בגין רכישת אותם פריטים מסך הזיכוי שנצבר עד לאותה עת בחשבונו.

4.5.  צבירת ומימוש נקודות הזיכוי מותנית בהתחברות לאתר בהזדהות עם אימייל וסיסמא זהה בכל קנייה. לא יתאפשר צבירה ו/או מימוש זיכוי בדיעבד.

4.6.  בהמשך לסעיפים הנוגעים למאגר המידע הנוגע ללקוחות האתר כמצוין לעיל, כל חבר מועדון יהיה זכאי לעיין במידע המוחזק לגביו במאגר המידע של מועדון הלקוחות, ובכלל זה אף לקבל דיווח על יתרת הזיכוי שצבר.

4.7.  הרישום הנמצא בידי האתר בכל הנוגע לזיכוי הוא זה אשר יקבע את סכום הזיכוי שצבר כל חבר. חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לסכום שצבר, או מכל עניין אחר הנובע מתקנון זה, רשאי לפנות בכתב או בדואר אלקטרוני למחלקת שירות הלקוחות של האתר ולהעלות את השגותיו. החלטת שירות הלקוחות תינתן בתוך 14 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

4.8.  מימוש הזיכוי יתאפשר במשך שנה וחצי בלבד מיום הקניה האחרונה, האתר עשוי להאריך תקופה זו בהתאם לשיקול דעתו. לאחר תקופת המימוש, תימחק יתרת הזיכוי שצבר הלקוח. המחיקה תתבצע באופן אוטומטי, ללא הודעה מוקדמת מצד האתר, לאחר מכן לא תשמע טענה נוספת בעניין זה.

4.9.  לא יינתנו הטבות שבדיעבד על רכישות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון, או עקב רכישה באתר עם אימייל שונה בעת הרכישה.

4.10.  לקוחות אשר גילם אינו עולה על 18 ("קטינים") והמבקשים להתקבל כחברים בתוכנית, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת התכנית. על ההורים חלה האחריות ליידע את הקטינים המעוניינים בחברות בתכנית בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים במסגרת התכנית של Party in a box מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

4.11.  Party in a box לא תהא אחראית על אי קבלת דיוור ו/או כל דבר בקשר עם התכנית בגין תקלה ו/או טעות ו/או אובדן ו/או אי מילוי ו/או עדכון של פרטיו האישיים של החבר ו/או מילויים באופן חלקי ו/או בלתי ברור ו/או בלתי קריא, מנגנוני חסימת אימיילים.

4.12.  החברות במועדון מיועדת ליחידים בלבד (בהבדל מתאגידים, סוכנים ובתי עסק), והחברות, לרבות כל זכות מכוחה ולרבות כל הטבה אשר ניתנת מכוחה, הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

4.13.  Party in a box שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל חבר כלשהו לתכנית, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

4.14.  Party in a box שומרת על זכותה שלא לאשר הצטרפות ו/או הארכת חברות בתוכנית ו/או להורות על הפסקת חברות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל חובה לנמק זאת.

4.15.  צבירת נקודות הינה אישית לכל חבר וחבר ואינן ניתנות להעברה לחבר אחר או לאיחוד בין כמה חברים. מובהר למען הסר כל ספק כי החברות בתכנית חבר מועדון איננה ניתנת לשיתוף ו/או העברה וכן אינה ניתנת לניצול על ידי אדם אחר מלבד חבר המועדון בעצמו.

4.16.  ניתן להשתמש בנקודות Party in a box החל מהרכישה הראשונה שלאחר הרכישה שבמסגרתה נצברו אותן נקודות.

4.17.  ברור יתרת נקודות Party in a box הצבורות לזכות החבר ניתן לבדיקה בחשבון הלקוח בחנות/אתר Party in a box, במוקד שירות הלקוחות של Party in a box. מובהר כי עדכון מספר הנקודות באתר Party in a box איננו נעשה באופן מיידי וכי גריעת ו/או הוספת נקודות ביחס לנקודות הצבורות לחבר תיעשה בתוך כ-24 שעות ממועד צבירת או מימוש הנקודות.

4.18.  במקרה וחבר ניצל יותר נקודות מהצבור לזכותו בשל תקלה או שיבוש בקופות הממוחשבות בחנויות Party in a box ו/או באתר, רשאית הרשת לדרוש מן הלקוח החזר כספי בערך של 0.005 ₪ לנקודה על-מנת לכסות את הגירעון בנקודות.

4.19.  לא ניתן לנצל נקודות לצורך רכישת Party in a box כרטיס גיפט קארד של Party in a box.

4.20.  במקרה וחבר ניצל יותר נקודות מאלו הצבורות לזכותו בשל תקלה או שיבוש בקופות הממוחשבות בחנויות Party in a box ו/או באתר, רשאית Party in a box לדרוש מן הלקוח תשלום כספי על-מנת לכסות את הגירעון בנקודות.

4.21.  במקרה של צבירת נקודות במרמה ו/או באופן בלתי הגון ו/או בכל דרך שאיננה בהתאם להוראות תקנון זה תהיה Party in a box זכאית לקזז מחשבון החבר את הנקודות האמורות.

  1. זיכויים והחלפות

5.1.  זיכויים, החזרות והחלפות של פריטים שנרכשו באמצעות נקודות ייעשה על פי נהלי ההחזרות וההחלפות של Party in a box כפי שיעודכנו מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי של Party in a box ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע - 2010.

למען הסר כל ספק מובהר כי לא ינתן החזר כספי במקרה של ביטול רכישת מוצר אשר נרכש באמצעות נקודות צבורות ובמקרה כזה, ינתן זיכוי בנקודות בלבד.

5.2.  בעת החזרת פריט שברכישתו נצברו נקודות לחבר נקודות, יחול הנוהל הבא:

- במידה וכנגד החזרת הפריט תוחזר התמורה במזומן ו/או יבוצע זיכוי בכרטיס האשראי ו/או ימסר שיק, הכל על פי נהלי החברה – כי אז יקוזזו מחשבונו של רוכש הפריט (אשר לחשבונו נצברו נקודות), הנקודות שנצברו בגין הפריט שהוחזר.

- במידה וכנגד החזרת הפריט ימסר זיכוי – כי אז יקוזזו מחשבונו של רוכש הפריט (אשר לחשבונו נצברו נקודות), הנקודות שנצברו בגין הפריט שהוחזר וכנגד מימוש הזיכוי, יוחזרו לחבר הנקודות שקוזזו.

- במידה ויוחזר הפריט כנגד השבת התמורה ששולמה בגינו ובנסיבות בהן הנקודות שנצברו בגין הפריט המוחזר מומשו, ונרכש/ו באמצעותן פריט/ים נוסף/ים (להלן: "פריטי המימוש"), כי אז כנגד השבת התמורה בגין הפריט המוחזר יוחזרו גם פריטי המימוש ואם נעשה בהם שימוש, ישלם החבר את שוויים.

5.3.  זיכויים והחלפות של פריטים שנרכשו בהנחה אשר ניתנה כהטבה לחברים בתכנית, יתבצעו לפי המחיר אשר שולם בפועל. מובהר כי במקרה של פריט אשר נרכש בהנחה והוחלף בפריט אחר, ההטבה שניתנה לחבר תחול גם על הפריט המוחלף ואולם ההטבה תחול כאמור פעם נוספת אחת בלבד, היינו, במקרה של החלפה נוספת, לא תוענק ההטבה בשלישית.

 דיוורים

6.1.  חברי התכנית זכאים לקבלת מידע באמצעות דיוורים שונים, לרבות דיוור בהודעות דוא"ל, בהודעות SMS ו/או בכל דרך אחרת אשר אושרה על ידי החבר, והכל בכפוף להוראות כל דין.

מבלי לגרוע מן האמור, Party in a box תהיה רשאית לשלוח אל חברי התכנית מעת לעת הודעות עדכון ו/או מידע תפעולי, שאינן מהוות דיוור פרסומי, באמצעות סמס, מייל וכיוב'.

6.2.  חברי התכנית אשר נתנו הסכמתם לקבלת דיוורים כאמור לעיל רשאים לבקש בכל עת את הפסקת משלוח הדיוורים ו/או לבקש כי אלו ישלחו באחת או יותר מן הדרכים המפורטות לעיל. הודעה בדבר הפסקת משלוח דיוורים תמסר לParty in a box באחת הדרכים הבאות: משלוח הודעת מייל אל כתובת המייל service@partyinabox.co.il ו/או ביצוע הסרה אוטומטית באמצעות הקשה על "הסר" בתחתית הודעות המייל ו/או באמצעות פנייה אל מחלקת שירות הלקוחות של Party in a box המקבלת פניות טלפוניות באמצעות נציגי שירות לקוחות אונליין, פניה אל מחלקת שירות הלקוחות של Party in a box בדואר אלקטרוני באמצעות אתר Party in a box ("צור קשר").

6.3.  Party in a box שומרת על הזכות לבטל או להפסיק חברות בתוכנית, בין היתר בנסיבות בהן קיים חשש ממשי כי בוצע על ידי החבר מעשה גניבה, הונאה, מרמה, הטעיה, התחזות ו/או בכל מקרה אחר בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של Party in a box, עשה הלקוח מעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או אשר יש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של Party in a box ו/או אם פעל החבר באופן בלתי הוגן לניצול ההטבות המוקנות לחברי התכנית על פי הוראות תקנון זה ו/או אם עשה שימוש לרעה בחברות שהוענקה לו.

  1. כללי

7.1.  תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות לתכנית וכל חבר נחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בו. Party in a box שומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן מעת לעת את הוראות תקנון זה, על כל סעיפיו ו/או חלק מהם, לרבות הוראות ההצטרפות לתוכנית, תקופת החברות, אופן צבירת נקודות Party in a box, סוג ההטבות, וכיוצא בזאת, והכל כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. נוסחו המחייב של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת בהתאם לצורך במשרדי Party in a box ובאתר האינטרנט של Party in a box. לחבר לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי התקנון ו/או שינויים. Party in a box שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות התוכנית בכל עת.

7.2.  אין להשתמש בסימני מסחר, תכנים, שמות, עיצובים ותכנים גראפיים, מוסיקה, קבצים, תמונות, תצלומים, סרטונים, מלל וסימנים המופיעים באתר האינטרנט של Party in a box ו/או בהודעות ופרסומים של התכנית ו/או בדיוורים של התכנית ו/או בכל חומר שיווקי ו/או פרסומי אחר של התכנית ("התכנים"), למטרות שאינן לצורך אישי ובלתי מסחרי. אין להעתיק, להשתמש, להציג, להפיץ או לאפשר לאחר לעשות מי מהפעולות הנ"ל בקשר לתכנים, בכל דרך, לרבות בין היתר באתרי אינטרנט, פרסומים מכל מין וסוג וכיוצא בזה.

7.3.  תקנון זה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור ליישומם תהיה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד ולא לכל בית משפט אחר.