0Item(s)

אין לך פריטים בסל הקניות.

Product was successfully added to your shopping cart.

ביטול הזמנה והחזרות

 

1. לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

2. ביטול הזמנה או חלקים ממנה יעשה מיום ביצוע ההזמנה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;

3. על אף האמור לעיל, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום קבלת המוצר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

4. ביטול הזמנה יתבצע באמצעות הטלפון בלבד.

5. בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא יחויב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. ביטול עסקה (או חלקים ממנה) שבוצעה באמצעות כרטיס אמריקן אקספרס, יחוייב בעמלה נוספת בגובה 4 ש"ח, הנגבית ע"י חברת אמריקן אקספרס בכל זיכוי.

6. לא ניתן לבטל, להחזיר או להחליף מוצרים דיגיטליים (קבצים להורדה), מוצרי מזון, מוצרים עונתיים, מוצרי סייל וחגים.

7. לא ניתן לבטל הזמנה ו/או לקבל החזר כספי בגין תמונות אכילות, באנרים, פלייסמנטים ו/או כל מוצר מודפס דומה בהתאמה אישית.

8. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.

9. במקרה של בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר כבר נשלח, יקבל הלקוח את כספו חזרה בניכוי דמי משלוח כפולים (עלות שילוח החבילה והחזרתה אלינו). דמי המשלוח ינוכו אף אם הלקוח היה זכאי למשלוח חינם לאור כמות המוצרים שהזמין או לאור קניה מעל 249 ש"ח.

10. האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה, במקרים הבאים: אם נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי; במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג' כלשהו; כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה;

11. ביטול המכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.

12. במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך.

13. בביטול הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

14. לקוח רשאי להחזיר או להחליף מוצרים עד 14 יום מיום אספקת ההזמנה.

15. שינוי הזמנה על ידי הלקוח יהיה כפוף להסכמת החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי הזמנה יתבצע באמצעות הטלפון בלבד.

16. החזרת המוצרים ע"י הלקוח כפופה לכך שהלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

17. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שנעשה בהם שימוש מכל סוג שהוא, אלא באישור מראש של האתר.

18. החזרת מוצרים הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח. הלקוח רשאי להשתמש בשירות השליחים של האתר בעלות של 52 ש"ח ובתיאום מראש עם נציגי שירות הלקוחות של האתר.

19. כל החזר כספי שיינתן על ידי האתר יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, בניכוי דמי משלוח (ככל ונגבו) ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע בהתאם לתשלום בפועל.